Welkom

Welkom op de website van schietsportvereniging Prins Hendrik te Maassluis.

S.V. Prins Hendrik is de schietvereniging van Maassluis. De accommodatie beschikt over 4 10-meter banen, 3 25-50 meter banen, 3 benchrest banen en 4 12 meter banen, deze zijn uiterst geschikt voor het beoefenen van meerdere lucht- en vuurwapen disciplines.
Binnen de vereniging wordt er door jong en oud voor een gezellige en sportieve sfeer gezorgd. Mocht u/je geïnteresseerd zijn in de schietsport en/of een bezoek willen brengen aan de vereniging, neem dan contact op met ons via het contact formulier.

Onze openingstijden zijn:
Maandag – 19:30 t/m 23:00uur
Vrijdag- 19:30 t/m 23:00uur
Vrijdag is allen toegankelijk voor leden die de schietveiligheids cursus succesvol hebbben afgerond.

Vergeet bij een bezoek aan onze verenging niet een geldig Nederlands legitimatiebewijs mee te nemen.

KNSA ageert tegen legesverhoging

In de Staatscourant van 19 november 2018 maakt de minister van Justitie en Veiligheid bekend dat hij de leges voor de aanvraag en verstrekking van verloven per 1 januari 2019 zal verhogen. Deze verhoging die is vastgesteld in de Regeling wapens en munitie, komt in feite neer op een verdubbeling.
Het was bekend dat de huidige leges 50% zouden zijn van de werkelijke kosten, aldus een onderzoek van de Politie. In 2015 heeft de Minister al aangekondigd over twee jaar opnieuw de situatie te zullen bezien nadat wederom een impact-analyse zou zijn uitgevoerd (zie ook het nieuwbericht van destijds daarover https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2015/leges-wapenverloven-verhoogd-update/)
Echter, in plaats daarvan is door de Politie zelf een zogenaamde werklastmeting uitgevoerd, en het bezwaar van de KNSA is dat de KNSA geen inzicht in die werklastmeting heeft gehad en onvoldoende is gekend in het besluit van de Minister om de leges per 1 januari 2019 te verhogen.
De KNSA zal tegen deze gang van zaken bezwaar maken, teneinde deze verhoging te voorkomen. De uitkomst daarvan is ongewis.

KNSA gaat eigen onderzoek uitvoeren

De KNSA is niet gekend in het uitgevoerde onderzoek. De KNSA ontvangt bovendien veel signalen van de bij haar aangesloten sportschutters, tevens zijnde verlofhouders, omtrent het onvoldoende functioneren in verschillende districten van de afdelingen Korpscheftaken/Bijzondere Wetten.
Om die reden heeft de KNSA besloten zelfstandig daarnaar een onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek zal zich voornamelijk richten op huidige sportschutters/verlofhouders en de wijze waarop zij de verlofverlening en verlofverlenging ervaren, de tijd die dat in beslag neemt, de betaling die wordt gevraagd en de wijze waarop de controle inzake het opbergen van wapens plaatsvindt.
De KNSA zal de uitkomsten van dat onderzoek uiteraard met Politie en Ministerie delen. Het moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van het proces van verlofverlening en -verlenging.

Bron: KNSA Nieuwsbrief

Nieuwe Circulaire wapens en munitie per 15 juni 2018

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”. Voor jagers staan er geen belangrijke wijzigingen in dit document, voor de schietsport is er wel een aantal belangrijke wijzigingen, waarvan hieonder 1 genoemd.

In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM32-formulier.

Bron: Staatscourant

Wijzigingen Schiet- en Wedstrijdreglement KNSA

Per 1 oktober 2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement in Deel I, Deel II en Deel X in verband met de naamswijziging van het International Paralympic Committee Shooting (IPCS) naar (World) Shooting Para Sport (WSPS). Voorts zijn wijzigingen aangebracht in Deel I in verband met een verruiming van het aantal ranking-wedstrijden en in verband met de AVG, in Deel II en Deel VIII in verband met de categorieën en het aantal schoten, en in Deel III, Deel IV en Deel VI eveneens in verband met de disciplines en het daarbij behorende aantal schoten.

Alle wijzigingen moeten nog bekrachtigd worden in de Algemene Vergadering van volgend jaar; zij treden al wel per 1 oktober 2018 in werking. Op 1 oktober c.q. in de eerste week van oktober zal op de website het nieuwe SWR zijn geactualiseerd.

Bron: KNSA Nieuwsbrief

Contributieafdracht en entreegelden 2018

Zoals bekend, is door de Algemene Vergadering van 2017 besloten om de contributieafdracht en de entreegelden per 1 januari 2018 niet te verhogen. De contributieafdracht en de entreegelden voor 2018 zijn derhalve als volgt vastgesteld:

Contributieafdracht
senior-schutter € 42,50
junior-schutter-A € 22,00
junior-schutter-B € 17,00
junior-schutter-C € 17,00

Basis-afdracht vereniging (à 10 senior-schutters) € 425,00

Entreegelden
per contributieve senior-schutter € 35,00
voor junior-schutters € 0,00

Bron: KNSA nieuwsbrief