KNSA ageert tegen legesverhoging

In de Staatscourant van 19 november 2018 maakt de minister van Justitie en Veiligheid bekend dat hij de leges voor de aanvraag en verstrekking van verloven per 1 januari 2019 zal verhogen. Deze verhoging die is vastgesteld in de Regeling wapens en munitie, komt in feite neer op een verdubbeling.
Het was bekend dat de huidige leges 50% zouden zijn van de werkelijke kosten, aldus een onderzoek van de Politie. In 2015 heeft de Minister al aangekondigd over twee jaar opnieuw de situatie te zullen bezien nadat wederom een impact-analyse zou zijn uitgevoerd (zie ook het nieuwbericht van destijds daarover https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2015/leges-wapenverloven-verhoogd-update/)
Echter, in plaats daarvan is door de Politie zelf een zogenaamde werklastmeting uitgevoerd, en het bezwaar van de KNSA is dat de KNSA geen inzicht in die werklastmeting heeft gehad en onvoldoende is gekend in het besluit van de Minister om de leges per 1 januari 2019 te verhogen.
De KNSA zal tegen deze gang van zaken bezwaar maken, teneinde deze verhoging te voorkomen. De uitkomst daarvan is ongewis.

KNSA gaat eigen onderzoek uitvoeren

De KNSA is niet gekend in het uitgevoerde onderzoek. De KNSA ontvangt bovendien veel signalen van de bij haar aangesloten sportschutters, tevens zijnde verlofhouders, omtrent het onvoldoende functioneren in verschillende districten van de afdelingen Korpscheftaken/Bijzondere Wetten.
Om die reden heeft de KNSA besloten zelfstandig daarnaar een onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek zal zich voornamelijk richten op huidige sportschutters/verlofhouders en de wijze waarop zij de verlofverlening en verlofverlenging ervaren, de tijd die dat in beslag neemt, de betaling die wordt gevraagd en de wijze waarop de controle inzake het opbergen van wapens plaatsvindt.
De KNSA zal de uitkomsten van dat onderzoek uiteraard met Politie en Ministerie delen. Het moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van het proces van verlofverlening en -verlenging.

Bron: KNSA Nieuwsbrief