Nieuwe Cwm 2016 biedt schietsportbeoefening voordelen

wetDe KNSA heeft kans gezien het Ministerie van V&J ervan te overtuigen dat een aantal destijds opgelegde verscherpingen geen recht doen aan het streven naar meer veiligheid. Het Ministerie heeft op grond daarvan, besloten tegemoet te komen aan een aantal wensen van de KNSA op dat punt, vooral ten aanzien van het gebruik van verenigingswapens door nieuwe leden en het aanvragen van een verlof.

Op 14 juli 2016 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2016 gepubliceerd. Dat betekent dat die in werking treedt op 15 juli 2016. In deze Circulaire zijn vooral wijzigingen opgenomen, verband houdend met de certificering, het gebruik van vuurwapens bij schietsportverenigingen door introducés, aspiranten en in het eerste jaar lidmaatschap, en de aanvraag van een verlof.

Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  1. In artikel 2.1 van Bijzonder Deel B wordt nu op pagina 33 omschreven met welke drie mogelijkheden een vereniging zich kan laten certificeren.
  2. In datzelfde artikel op pagina 34, waarin een opsomming wordt gegeven van de voorwaarden waarop in ieder geval de KNSA bij certificering moet toetsen, is weggelaten de voorwaarde inzake het gebruik van hulpmiddelen en speciale kleding. Het Ministerie is van mening dat deze voorwaarde niet verband houdt met de openbare orde en veiligheid en om die reden is deze voorwaarde geschrapt. De KNSA zal in de loop van 2016 het Programma Basiscertificering daarop nu ook gaan aanpassen.
  3. In diezelfde opsomming is de deelname aan de interne competitie onder punt 7, nu nader gedefinieerd. Een en ander is in lijn met het Programma Basiscertificering van de KNSA.
  4. Tot op heden was voor leden die korter dan één (1) jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging (dus: introducés, aspiranten en eerstejaars leden) het gebruik van verenigings-vuurwapens en het incidenteel gebruik van privéwapens uitsluitend toegestaan wanneer die wapens toegelaten zijn voor de beoefening van Olympische disciplines.Dat is nu verruimd met ook de vuurwapens die zijn toegelaten in de disciplines van de International Sport Shooting Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA. Dat betekent in concreto dat introducés, aspiranten en leden van schietsportverenigingen in het eerste jaar van lidmaatschap, ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen (maximaal 9 mm), grootkaliber enkelschots-geweren (niet zijnde semi-automatische geweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens. In verband hiermee zijn wijzigingen aangebracht in Bijzonder Deel B, artikel 2.2.2.f en 2.2.5.g.In artikel 2.4.6 is de tekst onder d. vervallen, zodat ook deze verruiming van toepassing is op het incidenteel gebruik van privéwapens.
  5. Voor de aanvraag van een verlof gold tot op heden dat bij de eerste aanvraag na één (1) jaar volwaardig lidmaatschap van een schietsportvereniging, alleen vuurwapens op verlof verkregen konden worden die zijn toegelaten in enige Olympische discipline. Vervolgens konden bij de eerste verlenging van het verlof tevens vuurwapens op verlof verkregen worden die passen binnen de ISSF- en MLAIC-disciplines (niet zijnde semi-automatische geweren).Die voorwaarde is nu zodanig gewijzigd in artikel 2.4.4, onder het kopje “Beginnende sportschutters”, dat een lid van een schietsportvereniging in plaats van na één jaar lidmaatschap een wapen dat past in een Olympische discipline mag aanschaffen (dus een kleinkaliber pistool/geweer of een hagelgeweer voor het Kleiduivenschieten) nu ook in plaats daarvan, na  twee (2) jaar lidmaatschap direct een verlof kan aanvragen voor een vuurwapen dat past in een ISSF- of MLAIC-discipline. Vrij vertaald dus: ook voor pistolen met een maximumkaliber van 9 mm, grootkaliber geweren niet zijnde semi-automatisch, en voor historische wapens. Daarmee vervalt dus de verplichting dat eerst een kleinkaliber wapen c.q. een hagelgeweer op verlof moet worden verkregen. Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk toegestaan om na één (1) jaar een kleinkaliber wapen of een hagelgeweer aan te schaffen.

Met deze hierboven genoemde wijzigingen is een aantal destijds door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangebrachte verscherpingen in de regelgeving teruggedraaid. Het KNSA-bestuur is content met deze wijzigingen die meer tegemoet komen aan de dagelijkse praktijk bij schietsportverenigingen.

Een link naar de nieuwe Cwm 2016 is hier te vinden: CWM 2016
Bron: KNSA nieuwsbrief