Verhoging btw-vrijstelling sportverenigingen

leges_KLEINIn de Wet op de omzetbelasting 1968 is voorzien in een vrijstelling voor leveringen en diensten voor fondswervende activiteiten door organisaties die voor hun primaire activiteiten zijn vrijgesteld van de heffing van btw. Daaronder vallen ook de sportverenigingen aangezien het aanbieden van sport aan haar eigen leden geen btw-belaste prestatie is.

Wel zijn er diverse nevenactiviteiten te bedenken om extra inkomsten te genereren. Voor sportverenigingen wordt in dit kader voorzien in een vrijstelling voor diensten tot € 31.765 per jaar. Het onderhavige wijzigingsvoorstel bevat een verhoging van deze grens tot € 50.000 per 1 januari 2014. In de praktijk gaat het hierbij vooral om sponsorbijdragen in zowel geld als natura. Als tegenprestatie voor sponsoring in geld door ondernemers kan worden gedacht aan een advertentie op de website of in het clubblad of een reclamebord langs het veld. Bij sponsoring in natura gaat het meestal om het beschikbaar stellen van sportkleding en sporttassen met daarop de naam van de sponsor.

De verhoging van de fondswervingsgrens voor diensten draagt bij aan een vermindering van de administratieve lasten van sportverenigingen. Sportverenigingen hoeven namelijk in minder gevallen dan nu het geval is btw-aangifte te doen voor dit soort inkomsten.

Afschaffing kantineregeling voor sportverenigingen

Tegelijk met de verhoging van de fondswervingsgrens wordt de huidige kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken.

Deze intrekking is het gevolg van overleg met de georganiseerde sportwereld en hangt samen met de praktische problemen die de sportwereld ondervond met de kantineregeling en het feit dat als gevolg van nieuwe jurisprudentie kantineverstrekkingen veelal dienen te worden aangemerkt als leveringen, waarvoor de wettelijke vrijstelling al in een relatief hoge grens van € 68.067 voorziet.

Zie hiervoor ook het artikel uit de nieuwsbrief van februari 2013. De toepassing van deze vrijstellingsgrens op grond van de kantineregeling voor deze verstrekkingen is daardoor niet meer nodig. Ook wordt per wet geregeld dat de vrijstelling voor leveringen en diensten voor fondswervende activiteiten niet geldt voor kantineverstrekkingen die geen relatie hebben met de primaire vrijgestelde activiteiten van de betrokken ondernemers (bijvoorbeeld een bruiloft in de persoonlijke sfeer van een individueel lid).

Om vast te kunnen stellen in hoeverre de wetswijziging gevolgen heeft voor de situatie van uw eigen sportvereniging, adviseren wij u om tijdig contact op te nemen met uw fiscale adviseur.

 

BRON: Stichting Waarborgfonds Sport